ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών της προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού είναι η Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη.

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3685/2008, αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) σε επίπεδο Τμήματος είναι:

(α) Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος και δύο (2) εκπροσώπους των Μεταπτυχιακών Φοιτητών – Φοιτητριών (μ.φ.).

(β) Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.), σύμφωνα με την 1η /18.09.2014 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος αποτελείται από τους:

Τακτικά Μέλη
Φραγκίσκος Καλαβάσης Καθηγητής
Χρυσή Βιτσιλάκη, Καθηγήτρια
Αναστάσιος Κοντάκος, Καθηγητής
Σουλτάνα Καφούση, Καθηγήτρια
Γεώργιος Φεσάκης, Επίκουρος Καθηγητή

Αναπληρωματικά Μέλη
Ιωάννης Χατζηγεωργίου, Καθηγητής
Ποτίτσα Ξανθάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Παπαδάτος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής
Παναγιώτης Σταμάτης, Επίκουρος Καθηγητής
Βασίλειος Παπαβασιλείου, Λέκτορας

(γ) Η Επιτροπή Επιλογής και Αξιολόγησης (Ε.Ε.Α.) των μ.φ. ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος

Διευθυντής και Επιστημονικά Υπεύθυνος του Π.Μ.Σ.:
Καθηγητής Φραγκίσκος Καλαβάσης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Μαίρη Κωνσταντίνου Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Επικοινωνία: κτίριο 7ης Μαρτίου, Δημοκρατίας 1, Ρόδος Τ.Κ. 85100, *Τηλ 2241099110
e-mail: konstadinou@rhodes.aegean.gr
Σεβαστή Ευσταθίου Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Διδακτική Θετικών Επιστημών και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση»
Επικοινωνία: Φυτώριο ΚΕΓΕ, «Δήμητρα», Λ. Ρόδου – Καλλιθέας, Ρόδος Τ.Κ. 85100, *Τηλ: 2241099192
e-mail: rhodes_pms_dt@aegean.gr
Καρίκη Χρυσάνθη Διοικητική Υποστήριξη Π.Μ.Σ. «Διδακτική Θετικών Επιστημών και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση»
Επικοινωνία: Φυτώριο ΚΕΓΕ, «Δήμητρα», Λ. Ρόδου – Καλλιθέας, Ρόδος Τ.Κ. 85100, *Τηλ: 2241099421 Fax:2241099420
e-mail: ckariki@rhodes.aegean.gr
Νατάσα Καμενίδου
Ε.Τ.Ε.Π Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ, Πανεπιστημίου Αιγαίου
Οργανωτική Υποστήριξη και Παιδαγωγική Τεκμηρίωση
Επικοινωνία: κτίριο 7ης Μαρτίου, Δημοκρατίας 1, Ρόδος Τ.Κ. 85100, *Τηλ: 2241099183
e-mail: Kamenidou@aegean.gr
Δημήτρης Μαρκούζης Τεχνολογική Υποστήριξη Π.Μ.Σ. «Διδακτική Θετικών Επιστημών και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση»
e-mail: markouzis@aegean.gr