ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. αρμόδια όργανα/επιτροπές είναι:
1. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος.
2. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ε.Μ.Σ).
3. Η Συνέλευση του Τμήματος.
4. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ..
5. Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. (και ο/η Αναπληρωτής/τρια του/της Διευθυντή/ντρια).
6. Η Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριων.
7.Η Εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.).

Σύμφωνα με την παρ. 5 και 8 του άρθρου 31 και την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν.4485/2017, η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος για διετή θητεία.
Για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2021 και 2021-2022, απαρτίζεται από τα πέντε (5) εξής μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος :
1. Καθηγητής Φραγκίσκος Καλαβάσης, Διευθυντής και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Π.Μ.Σ
2. Kαθηγήτρια Αγγελική Δημητρακοπούλου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια και Αναπληρώτρια Επιστημονικά Υπεύθυνη του Π.Μ.Σ
3.Καθηγητής Αναστάσιος Κοντάκος                                                                                               4.Καθηγήτρια Χρυσάνθη Σκουμπουρδή
5.Καθηγητής Γεώργιος Φεσάκης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Μαίρη Κωνσταντίνου Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Επικοινωνία: κτίριο 7ης Μαρτίου, Δημοκρατίας 1, Ρόδος Τ.Κ. 85100, *Τηλ 2241099110
e-mail: konstadinou@rhodes.aegean.gr
Σεβαστή Ευσταθίου Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Διδακτική Θετικών Επιστημών και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση»
Επικοινωνία: κτίριο Καλλιπάτειρα, Δημοκρατίας 1, Ρόδος Τ.Κ. 85100, *Τηλ: 2241099192
e-mail: rhodes_pms_dt@aegean.gr
Νατάσα Καμενίδου
Ε.Τ.Ε.Π Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ, Πανεπιστημίου Αιγαίου
Οργανωτική Υποστήριξη και Παιδαγωγική Τεκμηρίωση
Επικοινωνία: κτίριο 7ης Μαρτίου, Δημοκρατίας 1, Ρόδος Τ.Κ. 85100, *Τηλ: 2241099183
e-mail: Kamenidou@aegean.gr