Προφίλ Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση» εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην προαγωγή της παιδαγωγικής γνώσης με , την ανάπτυξη της επιστημολογικής και διδακτικής έρευνας στο ψηφιακό και δικτυακό περιβάλλον της σύγχρονης εκπαίδευσης. Ο σχεδιασμός των σεμιναρίων και των εργαστηρίων προβλέπει την ενεργή συμμετοχή και τη συνεργασία των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών σε συγκεκριμένα έργα, εξασφαλίζοντας την υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των αποφοίτων. Η ανάπτυξη της διεπιστημονικής προσέγγισης των Μαθηματικών, των Θετικών Επιστημών και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας συνιστά ένα καινοτόμο και διεθνές πεδίο μελέτης των Επιστημών του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, καθώς συνδέεται με την γνωστική ευελιξία και τη συνεργατική διδασκαλία-μάθηση σε παιδαγωγικά αυτοτελείς δομές εκπαίδευσης με υψηλή ποιότητα οργανωσιακής νοημοσύνης.

Δομή του ΠΜΣ
Η διεπιστημονική προσέγγιση αναζητάει τις συνδέσεις, τις αλληλεπιδράσεις και τα όρια μεταξύ της Διδακτικής των Μαθηματικών, των Θετικών Επιστημών και των ΤΠΕ, τις κοινές περιοχές με άλλα πεδία και τις γνωστικές ιδιότητες, που αναδύονται σε τρία επίπεδα:

  • σε επίπεδο επιστημολογίας και μάθησης.
  • σε επίπεδο διδασκαλίας και σχολικής  μονάδας.
  • σε επίπεδο εκπαιδευτικής καινοτομίας και παιδαγωγικής.
Σε αυτούς τους άξονες περιεχομένου δομούνται τα σεμινάρια, διαρθρώνονται τα εργαστήρια και διαχέεται σε τρία (3) εξάμηνα ο φόρτος εργασίας και παρακολούθησης του Π.Μ.Σ. (90 ECTS), σε ένα πλήρες πρόγραμμα μαθημάτων, πρακτικής άσκησης και εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα λειτουργεί στην έδρα του Τμήματος στη Ρόδο από το 2014 και αναμορφωμένο με ψηφιακή/δικτυακή δυνατότητα παρακολούθησης εξ αποστάσεως κατά 50% από το 2018 (ΦΕΚ επανίδρυσης 3246/08.08.2018, τ. Β’). Οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής (Master of Education), πιστοποιώντας παράλληλα την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.