Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η παραγωγή και η διάχυση μεταγνωστικής παιδαγωγικής νοημοσύνης στο χώρο της Διδακτικής των Θετικών Επιστημών (Μαθηματικών, Φυσικών Επιστημών και Επιστημών Πληροφορικής και Επικοινωνιών) και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση μέσα από την ανάπτυξη της Εκπαιδευτικής Μηχανικής, των συστημικών προσεγγίσεων της σχολικής δομής.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή κατάρτιση εκπαιδευτικών από διαφορετικές ειδικότητες και βαθμίδες, ώστε να συμβάλλουν:
• στον σχεδιασμό υβριδικών Διεπιστημονικών Διδακτικών Καταστάσεων για την αναστοχαστική οικοδόμηση των σχολικών γνώσεων στις Θετικές Επιστήμες και στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας,
• στην ανάπτυξη-αξιοποίηση κατάλληλου Εκπαιδευτικού Υλικού για την κατανόηση της διαφοροποίησης και της διασταύρωσης των Θετικών Επιστημών και των ΤΠΕ
• στον σχεδιασμό Εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ψηφιακών περιβαλλόντων και διαδικτυακών εφαρμογών προσαρμόσιμων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια) και σε κάθε μορφής περιγράψιμες συνθήκες εκπαίδευσης (τυπική, άτυπη, ανοικτή, διά βίου) με στόχο τη διεπιστημονική συγκρότηση της επιστημονικής γνώσης και την κριτική σύνδεση με τι διεθνείς πρακτικές τύπου STEM .