Προϋποθέσεις και Κριτήρια Επιλογής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ες πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί/ες πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι..
Επίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση περάτωσης σπουδών μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ..
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το Ν. 3328/2005 (Α’ 80) σχετ. παρ. 7 του άρθρου 34 του Ν. 4485/17.

1. Για την επιλογή των μ.φ. που θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. απαιτείται:

α) πτυχίο Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων
ιδρυμάτων της αλλοδαπής

β) η επαρκής γνώση (επίπεδο Β2) τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, όπως αυτή πιστοποιείται από τα αποδεικτικά ξένης γλώσσας ή ελλείψει αυτών από γραπτή εξέταση στην κατανόηση και απόδοση ξενόγλωσσου επιστημονικού κειμένου και

γ) η επάρκεια στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, [επεξεργασία κειμένου (word), διαχείριση πινάκων excel και σύνταξη παρουσιάσεων (power point), χειρισμός βασικών υπηρεσιών internet], όπως αυτή αποδεικνύεται από σχετικά πιστοποιητικά ή ελλείψει αυτών από εξέταση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

2. Για την επιλογή των μ.φ. που θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. συνεκτιμώνται:

α) Ειδικά προσόντα των υποψηφίων:
Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που οι ίδιοι έχουν καταθέσει στο Τμήμα, καταγράφονται από τη Γραμματεία του Τμήματος και στη συνέχεια αξιολογούνται και βαθμολογούνται από την Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής.

Αναλυτικά ισχύει ο πίνακας:

Ειδικά Προσόντα Υποψηφίων Κατανομή Αξιολογικών Μονάδων (α.μ.) Μέγιστος αριθμός αξιολογικών μονάδων Ποσοστό επί της συνολικής αξιολόγησης
Βαθμός πτυχίου   10 α.μ. 14%
Βαθμός πτυχίου «Καλώς» (5-6,49) Αντίστοιχα του βαθμού
Βαθμός πτυχίου «Λίαν καλώς» (6,50-8,49) Αντίστοιχα του βαθμού
Βαθμός πτυχίου «Άριστα» (8,50-10) Αντίστοιχα του βαθμού
Πτυχιακή εργασία

Απαιτείται η έντυπη προσκόμιση της Πτυχιακής εργασίας στην Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής κατά τη συνέντευξη

 

 

5 α.μ. 7%
Πτυχιακή εργασία με θέμα μη συναφές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 1 α.μ.
Πτυχιακή εργασία με θέμα συναφές με τις Επιστήμες της Αγωγής. 2 α.μ.
Πτυχιακή εργασία με θέμα συναφές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 5 α.μ.
Συναφή προπτυχιακά μαθήματα 1 α.μ. για κάθε συναφές μάθημα 5 α.μ. 7%
Ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα

Απαιτείται η έντυπη προσκόμιση της δημοσίευσης στην Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής κατά τη συνέντευξη

 

 

10 α.μ. 14%
Εισήγηση σε πρακτικά συνεδρίων με επιστημονική επιτροπή ή κεφάλαιο σε συλλογικό έργο 2 α.μ.
Άρθρο σε έγκυρο επιστημονικό περιοδικό 5 α.μ.
Βιβλίο ή Μονογραφία 3 α.μ.
Πρόσθετα πτυχία Α.Ε.Ι.   8 α.μ. 11,2%
 Για Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) 4 α.μ.
 Για άλλο πτυχίο Α.Ε.Ι. 2 α.μ.
 Για επιπλέον πτυχίο ΑΕΙ ή Δίπλωμα διετούς μετεκπαίδευσης (Διδασκαλείο) 2 α.μ.
Επάρκεια γνώσης ξένων γλωσσών (πέραν της υποχρεωτικής μίας ξένης γλώσσας σε επίπεδο Β2) (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά ή Ισπανικά)   4 α.μ. 5,6%
 ανά γλώσσα σε επίπεδο Γ2 2 α.μ.
 ανά γλώσσα σε επίπεδο Γ1 1,5 α.μ.
 ανά γλώσσα σε επίπεδο Β2 0,5 α.μ.
Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα των υποψηφίων (διδακτορικό, επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία στη διεύθυνση συναφών εκπαιδευτικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς φορείς).   8 α.μ. 11,2%
1-3 έτη 2 α.μ.
3-6 έτη 3 α.μ.
διδακτορικό ή 6- άνω έτη 5 α.μ.
Σύνολο αξιολογικών μονάδων από ειδικά προσόντα 50 α.μ. 70%

Το σύνολο των α.μ. που είναι δυνατό να συγκεντρώσει ένας υποψήφιος από τα ειδικά προσόντα τα οποία διαθέτει, όπως περιγράφονται στην παράγραφο αυτή, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 50 αξιολογικές μονάδες, οι οποίες αντιστοιχούν στο 70% της συνολικής αξιολόγησης του.

(β) Προφορική συνέντευξη των υποψηφίων

Για την επιλογή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται προφορική συνέντευξη. Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προφορικής συνέντευξης συνεκτιμάται για την επιλογή τους στο Π.Μ.Σ. Ο ανώτατος βαθμός α.μ. που μπορεί να πιστωθεί ένας υποψήφιος από την προφορική συνέντευξη είναι 50 αξιολογικές μονάδες, οι οποίες αντιστοιχούν στο 30% της συνολικής αξιολόγησης του.

Η προφορική συνέντευξη γίνεται σε θέματα ευρύτερου παιδαγωγικού επιστημονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος και αποβλέπει:

  • Στη διαπίστωση βιβλιογραφικής ενημέρωσης του/της υποψήφιου/ας στο πεδίο του Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική προκήρυξη.
  • Στη διαπίστωση της γενικής και συστηματικής επιστημονικής ενημέρωσης του/της υποψήφιου/ας και τη συγκρότηση της προσωπικότητάς του.
  • Στην επισήμανση ειδικών δεξιοτήτων και άλλων χαρακτηριστικών και δραστηριοτήτων του/της υποψηφίου/ας.
  • Στη διακρίβωση ιδιαιτεροτήτων και άλλων στοιχείων τα οποία διαθέτει ο υποψήφιος και τα οποία μπορεί να παίξουν ρόλο στην ομαλή ένταξή του στο Π.Μ.Σ.

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς φοιτητές ετησίως.