Προϋποθέσεις και Κριτήρια Επιλογής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου

1. Για την επιλογή των μ.φ. που θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. απαιτείται:

α) πτυχίο Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής ή πτυχίο Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου

β) η επαρκής γνώση (επίπεδο Β2) τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, όπως αυτή πιστοποιείται από τα αποδεικτικά ξένης γλώσσας ή ελλείψει αυτών από γραπτή εξέταση στην κατανόηση και απόδοση ξενόγλωσσου επιστημονικού κειμένου και

γ) η επάρκεια στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, [επεξεργασία κειμένου (word), διαχείριση πινάκων excel και σύνταξη παρουσιάσεων (power point), χειρισμός βασικών υπηρεσιών internet], όπως αυτή αποδεικνύεται από σχετικά πιστοποιητικά ή ελλείψει αυτών από εξέταση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

2. Για την επιλογή των μ.φ. που θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. συνεκτιμώνται:

α) Ειδικά προσόντα των υποψηφίων:
Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που οι ίδιοι έχουν καταθέσει στο Τμήμα, καταγράφονται από τη Γραμματεία του Τμήματος και στη συνέχεια αξιολογούνται και βαθμολογούνται από την Ε.Ε.Α. Αναλυτικά ισχύει ο πίνακας:

Βαθμός πτυχίου (μέγιστο άθροισμα: 10 μόρια) Μόρια
Βαθμός πτυχίου «Καλώς» (5-6,49) Αντίστοιχα του βαθμού
Βαθμός πτυχίου «Λίαν καλώς» (6,50-8,49) Αντίστοιχα του βαθμού
Βαθμός πτυχίου «Άριστα» (8,50-10) Αντίστοιχα του βαθμού
Διπλωματική εργασία (μέγιστο άθροισμα: 5 μόρια)
Απαιτείται η έντυπη προσκόμιση της διπλωματικής εργασίας στην επιτροπή κατά τη συνέντευξη
Μόρια
Διπλωματική εργασία με θέμα μη συναφές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 1 (ένα)
Διπλωματική εργασία με θέμα συναφές με τις Επιστήμες της Αγωγής. 2 (δύο)
Διπλωματική εργασία με θέμα συναφές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 5 (πέντε)
Ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα (μέγιστο άθροισμα: 10 μόρια)
Απαιτείται η έντυπη προσκόμιση της δημοσίευσης στην επιτροπή κατά τη συνέντευξη
Μόρια ανά δημοσίευση και είδος
Εισήγηση σε πρακτικά συνεδρίων με επιστημονική επιτροπή ή κεφάλαιο σε συλλογικό έργο 2 (δύο)
Άρθρο σε έγκυρο επιστημονικό περιοδικό 3 (τρία)
Βιβλίο ή Μονογραφία 5 (πέντε)
Συναφή προπτυχιακά μαθήματα 0- 5 μόρια
1 μόριο για κάθε συναφές μάθημα
Πρόσθετα πτυχία Α.Ε.Ι. 0-8 μόρια
4 μόρια για Μ.Δ.Ε. .,
2 μόρια για άλλο πτυχίο Α.Ε.Ι.
2 μόρια για επιπλέον πτυχίο ΑΕΙ ή Δίπλωμα διετούς μετεκπαίδευσης (Διδασκαλείο)
Επάρκεια γνώσης ξένων γλωσσών (πέραν της υποχρεωτικής μίας ξένης γλώσσας σε επίπεδο Β2) (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά ή Ισπανικά) 0-4 μόρια
2 μόρια ανά γλώσσα σε επίπεδο Γ2,
1,5 μόριο ανά γλώσσα σε επίπεδο Γ1
0,5 μόριο ανά γλώσσα σε επίπεδο Β2
Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα των υποψηφίων (διδακτορικό, επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία στη διεύθυνση αντίστοιχων εκπαιδευτικών προγραμμάτων) 0-8 μόρια
2 μόριο:1-3 έτη
3 μόρια: 3-6 έτη
5 μόρια: διδακτορικό ή 6- άνω έτη

Ο βαθμός του πτυχίου που έχει καταθέσει ο υποψήφιος λαμβάνεται υπόψη και σε περίπτωση ισοψηφίας. Το σύνολο των α.μ. που είναι δυνατό να συγκεντρώσει ένας υποψήφιος από τα ειδικά προσόντα τα οποία διαθέτει, όπως περιγράφονται στην παράγραφο αυτή, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 50 αξιολογικές μονάδες, οι οποίες αντιστοιχούν στο 70% της συνολικής αξιολόγησης του.

(β) Προφορική συνέντευξη των υποψηφίων

Για την επιλογή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται προφορική συνέντευξη. Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προφορικής συνέντευξης συνεκτιμάται για την επιλογή τους στο Π.Μ.Σ. Ο ανώτατος βαθμός α.μ. που μπορεί να πιστωθεί ένας υποψήφιος από την προφορική συνέντευξη είναι 50 αξιολογικές μονάδες, οι οποίες αντιστοιχούν στο 30% της συνολικής αξιολόγησης του.

Η προφορική συνέντευξη γίνεται σε θέματα ευρύτερου παιδαγωγικού επιστημονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος και αποβλέπει:

  • Στη διαπίστωση της γενικής και συστηματικής επιστημονικής ενημέρωσης του υποψήφιου και τη συγκρότηση της προσωπικότητάς του.
  • Στην επισήμανση ειδικών δεξιοτήτων και άλλων χαρακτηριστικών και δραστηριοτήτων του υποψηφίου
  • Στη διακρίβωση ιδιαιτεροτήτων και άλλων στοιχείων τα οποία διαθέτει ο υποψήφιος και τα οποία μπορεί να παίξουν ρόλο στην ομαλή ένταξή του στο Π.Μ.Σ.

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς φοιτητές ετησίως.