Συχνές Ερωτήσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται κάθε χρόνο τους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο – Μάιο, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτάται στην Ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ., στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Ιδρύματος.

Για την εγγραφή και παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης συνολικού ύψους Δύο Χιλιάδων Τετρακοσίων Ευρώ (2.400€). Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους σε τέσσερις δόσεις: 600 ευρώ μέσα σε 20 ημέρες από την ανακοίνωση των επιτυχόντων, 600 ευρώ κατά την εγγραφή στο πρώτο εξάμηνο, 600 ευρώ στην έναρξη του δευτέρου εξαμήνου και 600 ευρώ στην έναρξη του τρίτου εξαμήνου, σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γραμματεία.

Ποσοστό έως τριάντα τοις εκατό (30%), των φοιτητών/τριών που έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. μπορούν να απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017.

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Π.Μ.Σ (ΦΕΚ 4359/01.10.2018, τ.β’), σε περίπτωση διαγραφής μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας, τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται. Ωστόσο μπορείτε εάν θέλετε να υποβάλλεται αίτηση, προκειμένου να εξετάσει το αίτημά σας ή αρμόδια επιτροπή.

Σε περίπτωση που φοιτητής ή φοιτήτρια αποτύχει σε ένα μάθημα, μπορεί να επανεξετασθεί στο μάθημα αυτό στην (επαναληπτική) εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Αν ο/ Αν ο/η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων και στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου, τότε του/της δίνονται δύο επιλογές:

(α) Δύναται να εξετασθεί ύστερα από αίτησή του/της, στην ίδια εξεταστική περίοδο, από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι/ες έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο/η υπεύθυνος/η της εξέτασης του μαθήματος διδάσκων/ουσα (παρ. 6 άρθρο 34 ν.4485/2017). Το αίτημα επανεξέτασης από Τριμελή Επιτροπή θα πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντός 10 ημερών από την ανακοίνωση του αποτελέσματος της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου. Εάν ο φοιτητής ή η φοιτήτρια δεν υποβάλει αίτηση εντός των προβλεπόμενων από το Τμήμα χρονικών ορίων ή εάν αποτύχει στην εξέταση από την τριμελή επιτροπή, τότε διαγράφεται με απόφαση Συνέλευσης.(δηλ θα διαγραφεί τον Σεπτέμβρη).

(β) Ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να επιλέξει να επαναπαρακολουθήσει το ή τα μαθήματα στα οποία απέτυχε (δηλ δεν θα επιλέξει να εξεταστεί από την Τριμελή) κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος έναντι διδάκτρου εκατόν πενήντα ευρώ (150) ανά μάθημα, εφόσον δεν υπάρχει υπέρβαση του ανώτατου χρονικού ορίου φοίτησης στο Π.Μ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη και του εξαμήνου που χρειάζεται για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης και Εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας. Σε περίπτωση που αποτύχει, μετά την επαναπαρακαλούθηση, στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων, ισχύουν οι όροι εξέτασης που αναφέρονται παραπάνω υπό (α).

Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος Πρακτικής Άσκησης και εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 90, τα οποία αντιστοιχούν στην συμμετοχή και επιτυχή αξιολόγηση στο σύνολο των μαθημάτων, της Πρακτικής Άσκησης και της Διπλωματικής Εργασίας που επιμερίζονται στα τρία εξάμηνα.

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν οι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου η Τ.Ε.Ι. με επαρκή γνώση (επίπεδο Β2) μιας ξένης γλώσσας και επάρκεια στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Πέραν αυτών οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι:

(α) Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων

 • Ο βαθμός (βασικού) πτυχίου
 • Η προπτυχιακή διπλωματική εργασία του υποψηφίου
 • Παρακολούθηση προπτυχιακών μαθημάτων σχετικών με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
 • Το ερευνητικό – επιστημονικό και συγγραφικό έργο του υποψηφίου.
 • Τα πρόσθετα πτυχία ή διπλώματα Α.Ε.Ι.
 • Η επάρκεια γνώσης ξένων γλωσσών πέραν της υποχρεωτικής.
 • Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα των υποψηφίων (π.χ. κατοχή διδακτορικού τίτλου, επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία στη διεύθυνση σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων)

(β) Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης.

Η συνέντευξη πραγματοποιείται ενώπιων αρμόδιας Επιτροπής μελών ΔΕΠ ,σε θέματα ευρύτερου παιδαγωγικού, επιστημονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Για τη γενική επιστημονική και επιστημολογική καλλιέργεια του υποψηφίου δίνεται έμφαση ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν ευρεία προβληματική του Π.Μ.Σ. (η προκήρυξη συνήθως αναφέρει προτεινόμενη σχετική βιβλιογραφία). Σκοπός της συνέντευξης είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν επιτυχώς στις απαιτήσεις του Π.Μ.Σ. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης η Επιτροπή αξιολογεί την συστηματική επιστημονική ενημέρωση του υποψήφιου και τη συγκρότηση της προσωπικότητάς του. Την επισήμανση ειδικών δεξιοτήτων και άλλων χαρακτηριστικών και δραστηριοτήτων του υποψηφίου, τη διακρίβωση ιδιαιτεροτήτων και άλλων στοιχείων τα οποία διαθέτει ο υποψήφιος.

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιούνται κάθε χρόνο το μήνα Ιούνιο, σε χρονικό διάστημα που γνωστοποιείται εγκαίρως στους/στις υποψηφίους/ες και αναρτάται στην Ιστοσελίδα του Τμήματος και του Π.Μ.Σ.. Μετά από αιτιολογημένη αίτηση των υποψηφίων, παρέχεται η δυνατότητα η συνέντευξη να πραγματοποιηθεί με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Αν για κάποιο σοβαρό λόγο δεν μπορείτε να προσέλθετε την ημέρα που έχετε κληθεί για συνέντευξη, πρέπει έγκαιρα να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του Π.Μ.Σ. για να εξεταστούν τυχόν εναλλακτικές λύσεις.

Η συνέντευξη είναι υποχρεωτική για όσους προεπιλεγούν, με βάση τον φάκελο υποψηφιότητας τους. Συνεπώς η μη παρουσία υποψηφίου στη συνέντευξη οδηγεί στον αποκλεισμό του από την διαδικασία επιλογής.

Τα αποτελέσματα επιλογής των Υποψηφίων αναρτώνται στην Ιστοσελίδα του Τμήματος και του Π.Μ.Σ., τον μήνα Ιούλιο.

Εάν δεν έχετε αποδεικτικό επάρκειας ξένης γλώσσας θα υπάρξει γραπτή εξέταση στην κατανόηση και απόδοση ξενόγλωσσου επιστημονικού κειμένου την ημέρα της προφορικής συνέντευξης.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Η συστηματική παρακολούθηση και συμμετοχή προσμετράται στην αξιολόγηση. Ο/Η μ.φ. που παρακολούθησε ένα μάθημα λιγότερο από το 80% των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας ανά εξάμηνο θεωρείται αποτυχών/ουσα στο μάθημα αυτό και υποχρεούται να το παρακολουθήσει σε επόμενο αντίστοιχο εξάμηνο.

Ναι μπορείτε. Τα σεμινάρια/εργαστήρια κάθε μαθήματος είναι οργανωμένα σε 10 (δέκα) ενότητες εκπαίδευσης, οι οποίες πραγματοποιούνται ομαδοποιημένα στις 4 μηνιαίες συναντήσεις (κύκλους). Οι δυο κύκλοι κάθε εξαμήνου (50%) παρέχουν την ψηφιακή/δικτυακή δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης και συμμετοχής.

Παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν σίτισης σε περιορισμένο αριθμός φοιτητών. Οι φοιτητές που δεν έχουν δωρεάν σίτιση δικαιούνται να σιτίζονται κατόπιν χαμηλού αντιτίμου στο εστιατόριο του Πανεπιστημίου.

Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει κανονικά την εγγραφή τους έχουν το δικαίωμα πλήρους υγειονομικής περίθαλψης. Η «φοιτητική» περίθαλψη περιλαμβάνει:

 • Ιατρική εξέταση
 • Νοσοκομειακή εξέταση
 • Φαρμακευτική περίθαλψη
 • Παρακλινικές εξετάσεις
 • Τοκετούς
 • Οδοντιατρική περίθαλψη
 • Ορθοπεδικά είδη

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο). Η διαδικασία για την έκδοση του γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://academicid.minedu.gov.gr/

Μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ στο τηλ 2241099192, Fax: 2241099193 η στο e-mail : rhodes_pms_dt@aegean.gr.