Συχνές Ερωτήσεις

Για τα έτη εισαγωγής 2014-15 και 2015-16 , η έναρξη κάθε νέου κύκλου σπουδών γινόταν κάθε Φεβρουάριο. Οι αιτήσεις υποβάλλονταν αρχές Σεπτεμβρίου, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Από το έτος εισαγωγής 2016-17 (νέα προκήρυξη) η έναρξη κάθε νέου κύκλου σπουδών θα γίνεται κάθε Σεπτέμβριο. Οι αιτήσεις υποβάλλονται κάθε χρόνο τους μήνες Απρίλιο – Μάιο, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτάται στην Ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ., στην ιστοσελίδα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και στον τοπικό ημερήσιο και πανελλαδικό τύπο.

Για τη φοίτηση στο Π.Μ.Σ. «Διδακτική των Θετικών Επιστημών και Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση», προβλέπονται δίδακτρα, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 2500 ευρώ για το διάστημα της υποχρεωτικής φοίτησης (18μήνες, από το έτος εισαγωγής 2016-17) τα οποία θα καταβάλλονται σε τέσσερις δόσεις: 400,00€ μέσα σε 20 ημέρες από την ανακοίνωση των επιτυχόντων 700,00 € κατά την εγγραφή στο 1ο εξάμηνο, 700,00 € στην έναρξη του 2ου εξαμήνου και 700.00 στην έναρξη του 3ου εξαμήνου.

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Π.Μ.Σ (άρθρο 7, παράγραφος 3), σε περιπτώσεις οριστικής αποχώρησης ή διαγραφής μ.φ., τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται. Ωστόσο μπορείτε εάν θέλετε να υποβάλλεται αίτηση, προκειμένου να εξετάσει το αίτημά σας ή αρμόδια επιτροπή.

Σε περιπτώσεις επαναφοίτησης σε μάθημα/μαθήματα, καταβάλλεται αναλογικά το αντίστοιχο ποσό από το σύνολο των διδάκτρων.

Για τα έτη εισαγωγής 2014-15 και 2015-16 η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε., σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφ. γ’ της §1 του άρθρου 6 του Ν.3685/2008, ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα πλήρους φοίτησης.

Από το έτος εισαγωγής 2016-17 (νέα προκήρυξη) η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε., σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφ. γ’ της §1 του άρθρου 6 του Ν.3685/2008, ορίζεται σε δύο (3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης με το τελευταίο εξάμηνο να διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Κάθε ακαδημαϊκό έτος εισάγονται στο Π.Μ.Σ. έως σαράντα (40) μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες. Πλέον του προβλεπόμενου αριθμού των επιτυχόντων/ουσών, δεκτοί/ες στο Π.Μ.Σ. ως υπεράριθμοι, γίνονται πτυχιούχοι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ., εφόσον η υποτροφία τους είναι σχετική με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν οι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου η Τ.Ε.Ι. με επαρκή γνώση (επίπεδο Β2) μιας ξένης γλώσσας και επάρκεια στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Πέραν αυτών οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι:

(α) Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων

 • Ο βαθμός (βασικού) πτυχίου
 • Η προπτυχιακή διπλωματική εργασία του υποψηφίου
 • Παρακολούθηση προπτυχιακών μαθημάτων σχετικών με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
 • Το ερευνητικό – επιστημονικό και συγγραφικό έργο του υποψηφίου.
 • Τα πρόσθετα πτυχία ή διπλώματα Α.Ε.Ι.
 • Η επάρκεια γνώσης ξένων γλωσσών πέραν της υποχρεωτικής.
 • Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα των υποψηφίων (π.χ. κατοχή διδακτορικού τίτλου, επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία στη διεύθυνση σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων)

(β) Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης.

Η συνέντευξη πραγματοποιείται ενώπιων αρμόδιας Επιτροπής μελών ΔΕΠ ,σε θέματα ευρύτερου παιδαγωγικού, επιστημονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Για τη γενική επιστημονική και επιστημολογική καλλιέργεια του υποψηφίου δίνεται έμφαση ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν ευρεία προβληματική του Π.Μ.Σ. (η προκήρυξη συνήθως αναφέρει προτεινόμενη σχετική βιβλιογραφία). Σκοπός της συνέντευξης είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν επιτυχώς στις απαιτήσεις του Π.Μ.Σ. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης η Επιτροπή αξιολογεί την συστηματική επιστημονική ενημέρωση του υποψήφιου και τη συγκρότηση της προσωπικότητάς του. Την επισήμανση ειδικών δεξιοτήτων και άλλων χαρακτηριστικών και δραστηριοτήτων του υποψηφίου, τη διακρίβωση ιδιαιτεροτήτων και άλλων στοιχείων τα οποία διαθέτει ο υποψήφιος.

Για τα έτη εισαγωγής 2014-15 και 2015-16 ,οι συνεντεύξεις πραγματοποιούνταν κάθε χρόνο το μήνα Οκτώβριο. Από το έτος εισαγωγής 2016-17 (νέα προκήρυξη) ,οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιούνται κάθε χρόνο το μήνα Ιούνιο

Αν για κάποιο σοβαρό λόγο δεν μπορείτε να προσέλθετε την ημέρα που έχετε κληθεί για συνέντευξη, πρέπει έγκαιρα να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του Π.Μ.Σ. για να εξεταστούν τυχόν εναλλακτικές λύσεις.

Η συνέντευξη είναι υποχρεωτική για όσους προεπιλεγούν, με βάση τον φάκελο υποψηφιότητας τους. Συνεπώς η μη παρουσία υποψηφίου στη συνέντευξη οδηγεί στον αποκλεισμό του από την διαδικασία επιλογής.

Για τα έτη εισαγωγής 2014-15 και 2015-16,τα ονόματα των επιτυχόντων/χουσών για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ανακοινώνονταν στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος τον μήνα Δεκέμβριο.
Από το έτος εισαγωγής 2016-17 (νέα προκήρυξη) ,τα ονόματα των επιτυχόντων/χουσών για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος τον μήνα Ιούλιο.

Εάν δεν έχετε αποδεικτικό επάρκειας ξένης γλώσσας θα υπάρξει γραπτή εξέταση στην κατανόηση και απόδοση ξενόγλωσσου επιστημονικού κειμένου την ημέρα της προφορικής συνέντευξης.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Η συστηματική παρακολούθηση και συμμετοχή προσμετράται στην αξιολόγηση. Ο/Η μ.φ. που παρακολούθησε ένα μάθημα λιγότερο από το 80% των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας ανά εξάμηνο θεωρείται αποτυχών/ουσα στο μάθημα αυτό και υποχρεούται να το παρακολουθήσει σε επόμενο αντίστοιχο εξάμηνο.

Ναι μπορείτε. Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε εντατικούς κύκλους (modules) μαθημάτων ανά μήνα, με χρήση και μη εργάσιμων ημερών, ώστε να μπορεί να εξυπηρετηθεί και η περίπτωση μετακίνησης φοιτητών και φοιτητριών που δεσμεύονται επαγγελματικά σε άλλες περιοχές της χώρας. ( Ενδεικτικά αναφέρεται ένα σύνηθες μοντέλο, το οποίο φαίνεται να εξυπηρετεί τους/τις μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες: Έναρξη Πέμπτη 11:30 – Λήξη Κυριακή 15:00 ).

Παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν σίτισης σε περιορισμένο αριθμός φοιτητών. Οι φοιτητές που δεν έχουν δωρεάν σίτιση δικαιούνται να σιτίζονται κατόπιν χαμηλού αντιτίμου στο εστιατόριο του Πανεπιστημίου.

Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει κανονικά την εγγραφή τους έχουν το δικαίωμα πλήρους υγειονομικής περίθαλψης. Η «φοιτητική» περίθαλψη περιλαμβάνει:

 • Ιατρική εξέταση
 • Νοσοκομειακή εξέταση
 • Φαρμακευτική περίθαλψη
 • Παρακλινικές εξετάσεις
 • Τοκετούς
 • Οδοντιατρική περίθαλψη
 • Ορθοπεδικά είδη

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο). Η διαδικασία για την έκδοση του γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://academicid.minedu.gov.gr/

Μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ στο τηλ 2241099192, Fax: 2241099193 η στο e-mail : rhodes_pms_dt@aegean.gr.