Διαδικασία Επιλογής των Υποψηφίων

Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υποψήφιοι μ.φ. μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Ελέγχει την εγκυρότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών κάθε υποψηφίου/ας, συντάσσει πίνακα υποψηφίων μ.φ. και τον διαβιβάζει στην Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής (Ε.Ε.Ε.). Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται από τους/τις υποψηφίους πρέπει να είναι πλήρη, με βάση όσα προβλέπονται στη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Η Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής (Ε.Ε.Ε.), αφού παραλάβει από τη Γραμματεία τον πίνακα των υποψηφίων, ελέγχει τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί και συντάσσει τον τελικό πίνακα υποψηφίων.

Οι αξιολογικές μονάδες με τις οποίες πιστώθηκε ο υποψήφιος από τα ειδικά προσόντα του και από την απόδοσή του στην προφορική συνέντευξη, αθροίζονται και αποτελούν το σύνολο των αξιολογικών μονάδων (α.μ.) του υποψηφίου. Το σύνολο αυτό καθορίζει τη σειρά επιτυχίας κάθε υποψηφίου. Με βάση το σύνολο των α.μ. που έχει συγκεντρώσει κάθε υποψήφιος, η Ε.Ε.Ε. συντάσσει αξιολογικό πίνακα των υποψηφίων. Στον αξιολογικό πίνακα συμπεριλαμβάνονται, με σειρά επιτυχίας, όλοι οι υποψήφιοι. Στη συνέχεια, αφού λάβει υπόψη και τον αριθμό των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί, συντάσσει αλφαβητικά τους πίνακες των επιτυχόντων και αξιολογικά τους πίνακες επιλαχόντων/ουσών, τους οποίους διαβιβάζει και τους υποβάλλει στη Συνέλευση για έγκριση.

Ο πίνακας των επιτυχόντων, μετά την επικύρωση της Συνέλευσης, αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων του Τμήματος και στο διαδίκτυο. Οι επιτυχόντες ειδοποιούνται να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο καθορίζεται από το Τμήμα.