Απαιτούμενα Έντυπα Δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις των Υποψηφίων πρέπει να συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την προκήρυξη. Η αίτηση και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα των δικαιολογητικών κατατίθενται στο σύστημα «Ναυτίλος», ιστότοπος: https://nautilus.aegean.gr/. Έντυπα αντίγραφα, εφ’ όσον ζητηθούν, κατατίθενται κατά την εγγραφή.
Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι::

 • Ηλεκτρονική Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας
 • Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Φωτοτυπία Πτυχίου/Διπλώματος ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών. (Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 34 του Ν. 4485/17).
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας του Βασικού τίτλου Σπουδών (με ακριβή μέσο
  όρο βαθμολογίας)
 • Άλλα Πτυχία – Διπλώματα (Δίπλωμα Διετούς Μετεκπαίδευσης, πτυχίο Α.Ε.Ι., Δ.Μ.Σ., Διδακτορικό Δίπλωμα), εάν υπάρχουν. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ
 • Αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 και άνω (καλή γνώση) στις εξής ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά ή Ισπανικά. Όσοι/ες από τους/τις υποψηφίους/ες δεν διαθέτουν αντίστοιχο αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας, σύμφωνα με την προκήρυξη, θα εξεταστούν γραπτώς την ημέρα της συνέντευξής τους. (Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις με ξενόγλωσσο κείμενο πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.) Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους τρόπους και τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στον ΑΣΕΠ, για τα οποία οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν ακριβή και επικυρωμένα αντίγραφα.
 • Αποδεικτικά γνώσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) στα αντικείμενα: α) επεξεργασία κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) παρουσιάσεων και δ) υπηρεσιών διαδικτύου. Τα αποδεικτικά που γίνονται δεκτά αναφέρονται στην Προκήρυξη. Όσοι/ες από τους υποψηφίους δεν διαθέτουν αντίστοιχο αποδεικτικό γνώσης χειρισμού Η/Υ θα εξεταστούν στην χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών την ημέρα της συνέντευξής τους.
 • Ανάτυπα άρθρων που δημοσιεύτηκαν είτε σε επιστημονικά περιοδικά, είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, τα οποία δημοσιεύουν εργασίες με σύστημα κριτών, μονογραφίες ή διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
 • Αποδεικτικά Επαγγελματικής ή Ερευνητικής δραστηριότητας συναφούς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (εάν υπάρχουν).
 • Αντίτυπο πτυχιακής εργασίας με θέμα συναφές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (εφόσον εκπονήθηκε), σε ψηφιακή μορφή.
 • Αντίτυπο πτυχιακής εργασίας με θέμα συναφές με τις Επιστήμες της Αγωγής (εφόσον εκπονήθηκε), σε ψηφιακή μορφή.
 • . Κάθε άλλο στοιχείο που θα συνέβαλε, ώστε η Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα σχετικά με τα επιστημονικά ενδιαφέροντα και την εμπειρία.

Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.
Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, πριν την έναρξη των μαθημάτων καθορίζονται και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. και κοινοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους/στις επιτυχόντες/ουσες, οι ημερομηνίες εγγραφής των φοιτητών και φοιτητριών.