Απαιτούμενα Έντυπα Δικαιολογητικά

Για τα έτη εισαγωγής 2014-15 και 2015-16, οι εγγραφές των μ.φ. στο Π.Μ.Σ. πραγματοποιούνταν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου και για αυτές απαιτούνταν:
Από το έτος εισαγωγής 2016-17 (νέα προκήρυξη) οι εγγραφές των μ.φ. στο Π.Μ.Σ. πραγματοποιούνται το τον Σεπτέμβριο σε ημέρες και ώρες που ανακοινώνονται από την Γραμματεία και για αυτές απαιτούνται:

  • 3 Φωτογραφίες
  • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Φωτοαντίγραφα όλων των Πτυχίων που είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική αίτηση των υποψηφίων
  • Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών και επάρκειας στη χρήση Η/Υ που είχανε
  • συμπεριληφθεί στην αρχική αίτηση των υποψηφίων. Τα ξενόγλωσσα έγγραφα (πτυχία, πιστοποιητικά
  • γλωσσομάθειας) πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση επικυρωμένη από δικηγόρο
  • Πρωτότυπη απόδειξη καταβολής διδάκτρων (α’ και β’ δόσης)
  • Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από τη Γραμματεία)
  • Δήλωση Αρχικής Εγγραφής (χορηγείται από τη Γραμματεία)
  • Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή (χορηγείται από τη Γραμματεία)

Για τα έτη εισαγωγής 2014-15 και 2015-16,τα μαθήματα στο Π.Μ.Σ. άρχιζαν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου, και ακολουθούσαν τους όρους ενός εντατικού προγράμματος μαθημάτων δυο εξαμήνων (1ου και 2ου) και εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, συνολικής διάρκειας 46 έως 52 εβδομάδων χωρίς να προβλέπονται φοιτητικές διακοπές (ΦΕΚ 1466, 13/8/2007, άρθρο 1, παρ.3). και τελείωναν με την πάροδο των δύο εξαμήνων.
Από το έτος εισαγωγής 2016-17 (νέα προκήρυξη), τα μαθήματα και οι εξεταστικές περίοδοι κάθε εξαμήνου ακολουθούν το ακαδημαϊκό ημερολόγιο και προσδιορίζονται από το Π.Μ.Σ.. Το πρόγραμμα μαθημάτων και των εξεταστικών διαδικασιών του Π.Μ.Σ. ανακοινώνονται έγκαιρα από την Γραμματεία.