Μεθοδολογία Υλοποίησης

Τα μαθήματα και τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται στη Ρόδο, στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το πρόγραμμα  διαρθρώνεται σε εντατικούς κύκλους (modules) ανά μήνα, με χρήση και μη εργάσιμων ημερών, ώστε να μπορεί να εξυπηρετηθεί και η περίπτωση φοιτητών και φοιτητριών που δεσμεύονται  επαγγελματικά σε άλλες περιοχές της χώρας.

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική ή η αγγλική.

Η αξιολόγηση των μ.φ στα μαθήματα μπορεί να γίνει προφορικά, γραπτά, με εκπόνηση εργασιών (για την εκπόνηση των γραπτών εργασιών ισχύει η δέσμευση της §4 του άρθρου 9 του εσωτερικού κανονισμού του Π.Μ.Σ) ή συνδυασμό των προηγούμενων ή με άλλο τρόπο που θα καθορίσει ο διδάσκων κατά την έναρξη του μαθήματος. Οι εξεταστικές περίοδοι πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο, στο τέλος κάθε εξαμήνου, ενώ η επαναληπτική εξεταστική περίοδος προβλέπεται το Δεκέμβριο.

Κάθε μ.φ. μπορεί να εξεταστεί σε κάθε μάθημα μέχρι δύο φορές. Αν απορριφθεί και τη δεύτερη φορά, ο/η μ.φ. παραπέμπεται στη Γ.Σ.Ε.Σ., η οποία, αφού εξετάσει τη γενική απόδοση του/της μ.φ, αποφασίζει: 1) τη δυνατότητα μιας επιπλέον εξέτασης, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που δικαιολογούν τη μειωμένη απόδοσή του, 2) την επανάληψη του μαθήματος από τον/τη μ.φ. σε επόμενο εξάμηνο σπουδών και 3) τη διαγραφή του/της μ.φ. από το Π.Μ.Σ.

Οι μ.φ. είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς όλες τις δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων του προγράμματος, η ενεργός συμμετοχή στα εργαστήρια, στις ερευνητικές δραστηριότητες του Π.Μ.Σ., στα σεμινάρια είναι υποχρεωτική για τους/τις μ.φ. Η συστηματική παρακολούθηση και συμμετοχή προσμετράται στην αξιολόγηση. Ο/Η μ.φ. που παρακολούθησε ένα μάθημα λιγότερο από το 80% των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας ανά εξάμηνο θεωρείται αποτυχών/ουσα στο μάθημα αυτό και υποχρεούται να το παρακολουθήσει σε επόμενο αντίστοιχο εξάμηνο.