Μεθοδολογία Υλοποίησης

Η παρακολούθηση των Σεμιναρίων και Εργαστηριακών μαθημάτων είναι υποχρεωτική, ενώ παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης και συμμετοχής κατά 50%.

Οι εκπαιδευτικές συναντήσεις κάθε εξαμήνου πραγματοποιούνται σε τέσσερις κύκλους στην έδρα του Τμήματος, στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε συγκεκριμένες μέρες (συμπεριλαμβάνονται Σαββατοκύριακα και αργίες), ώστε να μπορεί να εξυπηρετηθεί και η περίπτωση μετακίνησης φοιτητών και φοιτητριών που δεσμεύονται επαγγελματικά σε άλλες περιοχές της χώρας.

Η συμμετοχή και παρακολούθηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μπορεί να γίνεται και εξ αποστάσεως σε ποσοστό έως 50%. Οι διαλέξεις, τα σεμινάρια και τα εργαστήρια έχουν σχεδιαστεί και οργανωθεί με βάση αλληλεπιδραστικές διαδικασίες διδασκαλίας-μάθησης, καθώς και με την αξιοποίηση ηλεκτρονικής πλατφόρμας σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης.

Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα απαρτίζεται από δέκα (10) ενότητες εκπαίδευσης και μάθησης, περιλαμβάνει συγκεκριμένο παιδαγωγικό πακέτο στόχων, εργασιών, βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης, προσδοκώμενων αποτελεσμάτων και τρόπου αξιολόγησης. Κάθε ενότητα αντιστοιχεί σε τρεις (3) διδακτικές ώρες.

Η κατανομή των διδακτικών ωρών των μαθημάτων στους τέσσερις κύκλους κάθε εξαμήνου (ωρολόγιο πρόγραμμα) ανακοινώνεται έγκαιρα πριν την έναρξη των μαθημάτων, βάσει του παραπάνω μοντέλου οργάνωσης.Η κατανομή αυτή δύναται να τροποποιείται με βάση τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελληνική και δύναται κάποια μαθήματα να προσφέρονται στην Αγγλική, εν όλω ή εν μέρει, κατόπιν απόφασης Συνέλευσης.
Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική και δύναται να είναι και η Αγγλική, κατόπιν απόφασης Συνέλευσης.

Η αξιολόγηση των μ.φ στα μαθήματα μπορεί να γίνει προφορικά, γραπτά, με εκπόνηση εργασιών (για την εκπόνηση των γραπτών εργασιών ισχύει η δέσμευση της §4 του άρθρου 9 του εσωτερικού κανονισμού του Π.Μ.Σ) ή συνδυασμό των προηγούμενων ή με άλλο τρόπο που θα καθορίσει ο διδάσκων κατά την έναρξη του μαθήματος. Οι εξεταστικές περίοδοι πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο, στο τέλος κάθε εξαμήνου, ενώ η επαναληπτική εξεταστική περίοδος προβλέπεται το Δεκέμβριο.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες υποχρεούνται να παρακολουθούν όλες τις δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. Ένας μεταπτυχιακός φοιτητής ή μία μεταπτυχιακή φοιτήτρια θεωρείται ότι έχει παρακολουθήσει κάποιο μάθημα (και επομένως έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις) μόνον αν έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον το 80% των ωρών της διδασκαλίας του μαθήματος. Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή και παρακολούθηση διαπιστώνεται με ευθύνη των διδασκόντων και διδασκουσών των μαθημάτων.