Απονεμόμενος Μεταπτυχιακός Τίτλος

Για τα έτη εισαγωγής 2014-15 και 2015-16, Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση». Για τη λήψη του ΜΔΕ απαιτούνται:

  • Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα που διεξάγονται κατά τη διάρκεια δύο (2) διδακτικών εξαμήνων και
  • Εκπόνηση και επιτυχής εξέταση διπλωματικής εργασίας που ολοκληρώνεται με το τέλος του χρόνου φοίτησης.

Από το έτος εισαγωγής 2016-17 (νέα προκήρυξη), το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση».Η διεθνής αντιστοίχηση του τίτλου σπουδών είναι Master of education (M. Ed)
Για τη λήψη του ΜΔΕ απαιτούνται:

  • Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα και
  • Εκπόνηση και επιτυχής εξέταση διπλωματικής εργασίας .

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε., ορίζεται σε δύο (3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης με το τελευταίο εξάμηνο να διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.